Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਮਲੀਨ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਰੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ

Block main

ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਜਰਸ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਲੀਨ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ:-
ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਵੈਂਜਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ :-
ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ :-
10.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ :-
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ
Sr. No
1 25000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ     4% ਸਲਾਨਾ (ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ),
5% ਹੋਰਾਂ ਲਈ
2 25000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 6%

ਸਬਸਿਡੀ :-

ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Sr. No
1 25000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ     ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਜਾਂ 12500/-ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
2 25000/-ਰੁਪਏ ਤੋੱ ਵੱਧ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12,500/- ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000/-

ਸਕਵੈਂਜਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ-
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ( ਸਕਵੈਂਜਰ) ਮਲੀਨ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਮਲੀਨ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਿਨੋਣਾ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।