ਹੋਮ > ਸਾਡਾ ਪਤਾ > ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲਿਸਟ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨੰ: ਹੇਠਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਲੜੀ ਨੰ.  

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ/ਅਹੁੱਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰ. ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ    5078711  
535
ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ
535
ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ
535
2. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 5062905 807
ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ   
405
ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ       
405
3 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਲਾਨਿੰਗ) 5025092  
892
4 ਮੁੱਖਲੇਖਾ ਅਫਸਰ (ਅਦਾਇਗੀ) 5025076 876
5 ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ (ਵਸੂਲੀ)  5002860
860
6 ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ (ਵਸੂਲੀ) 5072059  
459
7 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (ਕਰਜਾ) 5002804 804
8 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (ਕਰਜਾ) 5043645    
845
9 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਪੜਤਾਲ) 5072066
466
10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਚਾਰਜ  5072065     
465
11 ਅੰਕੜਾ ਅਫਸਰ  5072062     
462
12 ਉਪ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (ਅਮਲਾ) 5025334
434
13 ਉਪ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (ਏ.ਐਲ.ਆਰ) 5072061 461
14 ਸਵਾਗਤਕਰਤਾ 5072068 
468  

 


  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨੰਬਰ (.pdf file)

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ