ਹੋਮ>ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ> ਅਨੁਲੱਗ


  ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਨ..ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ।

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ - ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਲੜੀ ਨੰ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਤਾਂ
1 2 3 4 5 6
1. ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 6% 5ਸਾਲ 30 ਦੋਮਾਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
2. ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6% -ਉਹੀ - 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ -
3 (ਏ) ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
b)

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ, ਥਰੈਸ਼ਰ ,ਸੋਹਾਗਾ,ਬੀਜ ਅਤੇ ਡਰਿਲ ਆਦਿ

6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
4. ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
5. ਠੇਕੇਦਾਰੀ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
6.

ਸ਼ਾਪ ਕਮ-ਆਫਿਸ/ਸ਼ਾਪ
(-ਕਮ- ਫਲੈਟ (ਸਮੇਤ ਪਲਾਟ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ।)

6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
7. ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪਰੈਸ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
8. ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
9. ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
10. ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
11. ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
12. ਮੋਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ/ਸਾਈਕਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਧੰਦਾ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
13. ਹੱਥ ਖੱਡੀਆਂ/ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਖੱਡੀ/ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਲਈ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
14. ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
15. ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ/ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ / ਜਨਰਲ ਮਰਚੈਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
16. ਕਰਾਕਰੀ ਜਾਂ ਟੈਟ ਹਾਊਸ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
17. ਡਰਾਈਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
18. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
19. ਕਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ/ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪੜਿਆ ਸਮੇਤ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
20. ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
21. ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
22. ਆਟਾ ਚੱਕੀ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
23. ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ (ਕੇਵਲ ਯੌਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ) 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
24. ਢਾਂਬਾ/ਰੈਸਟੋਰੈਟ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
25. ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
26. (ਏ) ਟੈਪੂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ/ਥੀਵੀਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰ/ਟੈਕਸੀ/ਵੈਨ ਮੈਟਾਡੋਰ ਫੋਰਵੀਲਰ (ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਰ੍ਰਿਮਟ ਧਾਰੀ ਲਈ)
(ਬੀ) ਟਰੱਕ/ਬੱਸ(ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਰ੍ਰਿਮਟ ਧਾਰੀ ਲਈ)।

6%

 

6%

-ਉਹੀ-

 

-ਉਹੀ-

30 ਦੋਮਾਹੀ

 

30 ਦੋਮਾਹੀ

-ਉਹੀ-

 

-ਉਹੀ-

27.

(ਏ) ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਡਿਪੂ ਜਾਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲ/

(B)ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਾਲ

6%


 
6%

-ਉਹੀ-


-ਉਹੀ-

30 ਦੋਮਾਹੀ


30 ਦੋਮਾਹੀ

-ਉਹੀ-


-ਉਹੀ-

28 . ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ/ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
29 . ਬੇਕਰੀ ਸ਼ਾਪ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-
30 . ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 6% -ਉਹੀ- 30 ਦੋਮਾਹੀ -ਉਹੀ-

ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ