ਹੋਮ > ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ > ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ >

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ